AKTION ČR-Rakousko - Výzva č. 5 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru“ pro rok 2019

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
15.09.2019
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 

Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu. Spolupráce probíhá v oblasti vědy, výzkumu a vysokoškolského vzdělávání v rámci programu „AKCE Česká republika – Rakouská republika – spolupráce ve vědě a vzdělávání“.

Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich historických kořenů.

 • projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
 • společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
 • společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
 • přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
 • výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
 • finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce programu AKTION Česká republika - Rakousko;
 • letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka;
 • letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
 • akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce;

U všech aktivit je přednostně podporován vědecký dorost (mladí výzkumní pracovníci do 10 let po ukončení disertace).

Formulář Návrh projektu se vyplňuje elektronicky v korektní němčině nebo angličtině. Název projektu (max. 120 znaků) a stručný popis projektu na str. 2 (max. 750 znaků) je třeba vyplnit také česky. Návrhy projektů musí být za českou stranu opatřeny podpisem řešitele projektu a děkana příslušné fakulty včetně razítka.

Způsobilé výdaje projektu:

 • Pobytové náklady účastníků projektů z České republiky v Rakousku
 • Cestovné rakouských účastníků projektů při cestách do České republiky, cestovné českých i rakouských účastníků na rakouském území
 • Honorář/odměna za výuku
 • Ubytování pro účastníky projektů z Rakouska v České republice
 • Stravné pro účastníky projektů z Rakouska v České republice
 • Cestovné účastníků projektů z České republiky při cestách do Rakouska, cestovné českých i rakouských účastníků na českém území

Alokace výzvy: 4,5 mil. Kč
Výše dotace na jeden projekt: není určena, výše stipendia je 1 050 EUR/měsíc pro diplomanty, disertanty, 1 150 EUR/měsíc pro vědecké pracovníky, 90 EUR/den pro vědecké pracnívky na krátkodobé pobyty, 45 EUR/den pro účastníky exkurzí, seminářů apod.
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: 15. 10. až 31. 12. 2019
Předkládání projektových žádostí: do 15. 9. 2019 pro projekty s obdobím realizace 15. 10. - 31. 12. 2019, prostřednictvím datové schránky

English ☰ Menu