Cena děkana FTZ za nejlepší publikační nebo popularizační výstup zaměstnanců FTZ

Přihlášení do soutěže je formou dopisu děkanovi FTZ s přiloženým výstupem (pokud lze): separátem článku/článků/knih(y) anebo specifikací popularizačního/aplikačního výstupu, kterým může být například odborná publikace určená široké odborné veřejnosti (kniha nebo článek / soubor článků v kvalitním populárně-vědeckém časopise, atd.), uspořádání společenské akce s vědeckou tématikou, vědecká osvěta formou uměleckého díla, aplikovaný výstup (patent, užitný vzor, certifikovaná metodika, plemeno, software, specializovaná mapa, atd.).

Podmínkou účasti v soutěži je afiliace publikačního výstupu k FTZ (u článků, knih apod.) nebo autorství zaměstnance FTZ (u popularizačních výstupů, kde se neuvádějí afiliace).

Podmínky pro vyhlášení a vyhodnocení soutěže o udělení ocenění pro zaměstnance FTZ jsou v přiloženém rozhodnutí.

Návrhy na ocenění (v českém nebo anglickém jazyce), které je nutné předložit odd. pro vědu, výzkum a doktorské studium FTZ (ideálně do poštovní schránky vedle kanceláře REK 113 označené jménem Ing. Evy Špírkové) a to do pondělí 18. prosince 2017 nejpozději do 10.00 hodin, musí obsahovat:

  • kopii navrhovaného díla nebo relevantní důkaz o jeho existenci včetně bibliografických údajů a foto/video dokumentace (u výstupů, u nichž není možno dodat kopii);
  • zdůvodnění významu výstupu pro odbornou veřejnost nebo praxi (v rozsahu minimálně 500 a maximálně 2000 znaků včetně mezer);
  • krátké shrnutí, které by mohlo být přečteno při předání ceny, pokud by byl výstup oceněn; a
  • jakékoli relevantní informace, které považuje navrhovatel za zásadní.

Návrhy na ocenění budou posouzeny hodnotící komisí. Pokud komise vybere příspěvek k ocenění, bude cena předána na Vánočním setkání FTZ, které se koná 20. prosince 2017.

Ze soutěže budou vyřazeny návrhy doručené po termínu uzávěrky přijímání návrhů a návrhy, které nebudou splňovat požadované náležitosti (uvedené v rozhodnutí děkana FTZ 3/2016).

Ceny:

  • 5 000,- Kč přímá odměna pro autora a
  • 40 000,- Kč rezervovaných na přidělování stipendií pro studenty z jeho hlavního výzkumného týmu pro následující kalendářní rok.