Podpora mobilit na krátkodobá studia a stáže

Oddělení mezinárodních vztahů a Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium FTZ oznamují možnost požádat o příspěvek na cestovní náklady (tzv. „Grant na podporu mobility studentů“) studentům bakalářského, magisterského či doktorského studia. Finanční podpora se týká částečného krytí cestovních nákladů spojených s vypracováním Bc./MSc./Ph.D. práce ve spolupráci se zahraniční univerzitou, v případě Ph.D. studentů je možné žádat o podporu stáže na české i zahraniční excelentní instituci v univerzitním prostředí i mimo něj. Upřednostňovány budou výjezdy s výzkumným záměrem (v souvislosti se zpracováním kvalifikační práce) před výjezdy na letní školy (LŠ), ovšem výjezdy na LŠ, semináře a konference mohou být podpořeny – letos mimořádné „mobilitní okénko“ pro zahraniční mobility realizované do 31.5.2021 v min. délce 5 dnů!!

Vzhledem k současné situaci budou podpořeni primárně ti, kteří již mobilitu absolvovali, anebo Ph.D. studenti, kteří plánují stáž v ČR! Pokud plánujete výjezd, předložte prosím očekávané náklady (není potřeba přikládat letenku, pokud ji nemáte zakoupenou). Tyto cesty budou schvalovány dle aktuální situace v daném období. Žádosti se vztahují na mobility realizované v období od 1.1.2021 do 31.12.2021. Mobility do zemí, do niž je zakázáno cestovat dle opatření MZV ČR nebudou podpořeny (“Ochranné opatření – nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19”).

Žádost o příspěvek musí obsahovat následující údaje:

 • Jméno a kontaktní údaje žadatele
 • Název bakalářské/diplomové/disertační práce
 • Jméno školitele
 • Název univerzity / instituce:
  • Pro bakalářské a magisterské studenty název zahraniční univerzity, na které proběhne část vědecké práce, popříp. která se podílí na organizaci LŠ/konference
  • Pro doktorské studenty název české nebo zahraniční univerzity / instituce
 • Časové rozvržení projektu (min. 31 dní pro mobility budoucí), odhadovaný rozpis nákladů, stručně popsaná problematika, hlavní hypotéza a cíl projektu, metodika, využití výsledků

Prosím, použijte správný Formulář na webu FTZ (mobility proběhlé X mobility budoucí) a přiložte letenku (pokud již máte).

Žádosti zasílejte v elektronické verzi ve formátu *doc/*docx na e-mailovou adresu hummelova@ftz.czu.cz a v kopii svému školiteli – ten pak na e-mail hummelova@ftz.czu.cz zašle své vyjádření k dané žádosti (nahrazuje se tímto písemné potvrzení na vytištěném formuláři). 

Žádosti zasílejte do 6. června 2021, do 23:59. Žádosti dodané později nebudou akceptovány.

Na tento jednorázový příspěvek ve formě stipendia nevzniká právní nárok.

Studenti, kteří si žádali o cestovní příspěvek v r. 2020 a jejichž mobilita neproběhne do 31.5.2021, MUSEJÍ ŽÁDAT ZNOVA s aktuálními termíny !!!

Podpořeny mohou být POUZE FYZICKÉ MOBILITY, nelze podpořit virtuální mobility.

Student je povinen do 10-ti pracovních dnů po návratu předložit:

 • Závěrečnou zprávu (formulář k dispozici na webu FTZ)
 • Potvrzení o účasti vydané partnerskou univerzitou (hlavičkový papír instituce, razítko, podpis)
 • Palubní lístky ze všech letů (=boarding pass) / místenky, kopie letenky/jízdenky
 • 3 barevné fotografie ze studijního pobytu (elektronicky, v nejvyšší kvalitě), spolu se svolením k použití pro propagaci FTZ
 • Souhlas s použitím fotografií pro propagaci FTZ (formulář k dispozici na webu FTZ)

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu