ČZU opět opanovala žebříček časopisu Týden a naše fakulta znovu bodovala!

Hned tři fakulty ČZU se umístily mezi pěti nejlepšími v kategorii Zemědělské, lesnické a veterinární vědy v nově publikovaném žebříčku časopisu Týden. Na druhém místě se umístila Fakulta životního prostředí, na třetím Fakulta tropického zemědělství a na čtvrtém Fakulta lesnická a dřevařská

V rámci redakčního srovnání univerzitních fakult a vysokých škol za rok 2020 udělil časopis Týden Fakultě tropického zemědělství bronzovou příčku.
Kritéria byla stejná jako loni: věda, pedagogové, vnější hodnocení, ale také zájem o školu. V tomto kritériu získala naše fakulta hodnocení [dokonce] nejlepší

Srovnání bylo provedeno na základě následujících kritérií:

1) Zájem o fakultu/školu
Porovnávala se kritéria, jako je šance na přijetí, jež byla vypočítána coby poměr mezi zaslanými přihláškami a přijatými uchazeči, a dále počet zapsaných studentů. Čím větší byl rozdíl mezi přihlášenými a přijatými a čím vyšší bylo procento zapsaných studentů (počítáno z přijatých), tím více bodů škola obdržela. Nejlepší výsledek byl ohodnocen plným počtem bodů, zbytek v přímé úměře.

2) Pedagogové
Sledována byla kvalita školy v oblasti výuky a vědy po personální stránce. Klíčovým ukazatelem byli pedagogové s tituly doktor (Ph. D.), docent a profesor minimálně s polovičním pracovním úvazkem. Vyřazeni tedy byli učitelé působící pouze „agenturně“, na miniúvazky a dohody, kteří se do života školy takřka nezapojují. Sledován byl poměr mezi celkovým počtem studentů programů bakalářských i kontinuálních magisterských a počtem vyučujících. Čím méně posluchačů připadá na jednoho pedagoga, tím lépe se škola umístila. Nejlepší výsledek byl ohodnocen plným počtem bodů, zbytek v přímé úměře.

3) Věda
Autoři vycházeli z počtu takzvaných RIV bodů, které fakulta/škola získává za odborné publikace, články, významné granty a další vědeckou činnost. Počty těchto bodů zveřejňuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace a jsou veřejně dostupné. Pozornost byla upřena na poslední dva roky RIV výsledků. Uplynulý rok pak zohledňuje Metodiku hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací M17+. Sledováno je také zapojení do právě běžících grantů. Klíčovým aspektem hodnocení je účast fakulty/školy ve významných tuzemských a zahraničních grantech. Tuzemské granty vypisují české agentury a ministerstva. Vyšší prioritu však mají granty zahraniční, je tedy sledováno i zapojení vysoké školy v mezinárodním měřítku. Čím více RIV bodů/významných publikací připadá na jednoho pracovníka s titulem doktor (Ph. D.), docent či profesor a čím více grantů fakulta/škola řeší, tím výše se umístila.

4) Vnější hodnocení
Sledováno bylo zařazení školy v prestižních zahraničních žebříčcích CWUR, THE a CQ a dosažené výsledky u Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Vedle posledních komplexních hodnocení komisí klade důraz i na úspěšnost fakulty/školy v jednotlivých akreditačních řízeních u akreditačního úřadu (případně Rady pro vnitřní hodnocení u institucionálních akreditací) a to, zda u ní v minulosti nebyly uplatněny sankce, případně zda s nimi není vedeno správní řízení o omezení akreditace. Zohledněna je i transparentnost školy spočívající ve zveřejňování klíčových informací o svém chodu. Čím úspěšnější je fakulta/škola v získávání/prodlužování akreditací a čím více informací o sobě zveřejňuje (a naopak čím méně často čelila sankcím), tím vyšší počet bodů získala. Nejlepší výsledek byl ohodnocen plným počtem bodů, zbytek přímo úměrně. Za každou oblast mohla fakulta/škola získat pět bodů, maximálně tedy dvacet. Čím více bodů získala, tím lepšího umístění v žebříčku dosáhla.

Výsledky předchozích ročníků žebříčku najdete na www.nejlepsivysoka.cz.

Další články v rubrice

English ☰ Menu