Výroční zpráva 2019 + slovo děkana FTZ

Vážení kolegové, drazí studenti a přátelé Fakulty tropického zemědělství,  
 
Jako obvykle, tak i letos bych se s Vámi rád podělil o nejdůležitější události, které naší fakultu potkaly v roce 2019. Zcela bez pochyb tou nejdůležitější událostí roku 2019 je stavba nové budovy Fakulty tropického zemědělství, která je z výrazné části spolufinancována projektem „Pavilon tropického zemědělství“ v rámci programu OP VVV (věda výzkum vzdělávání) na MŠMT. Celková hodnota budovy je 373 983 428 Kč bez DPH. Předpokládaná doba dokončení stavby je v roce 2020. Nová budova bude splňovat nároky kladené na moderní vysokoškolské pracoviště určené pro vzdělávání, vědecko-výzkumnou a tvůrčí činnost studentů. Konstrukce budovy využívá moderní a environmentálně šetrné technologie, jako vytápění pomocí tepelných čerpadel, využití fotovoltaických panelů pro částečné dodávky elektrické energie, zelené zastřešení společně se zelenou fasádou z popínavých rostlin. Dále je budova vybavena systémem zachytávání dešťové vody, který je propojený s jímkami a retenční nádrží. Voda se následně bude používat na zalévání rostlin. V neposlední řadě bude v budově instalována jednotka pro dobíjení elektromobilů. Všechny tyto skutečnosti jistě přispějí k tomu, že kampus ČZU bude ještě více přívětiví k životnímu prostředí. Přitom už dnes si ČZU stojí výborně, jelikož se v roce 2019 stala 31. nejekologičtější univerzitou na světě díky umístění v žebříčku UI Green Metric World University Rankings. Máme se tedy v příštím roce na co těšit.
 
I když je zřejmé, že dobrá infrastruktura fakulty či vysokoškolského ústavu je základním předpokladem pro uskutečňování kvalitní vzdělávací a tvůrčí činnosti, je neméně důležité, aby měla fakulta moderně koncipované studijní programy a odpovídající vědecko-výzkumnou činnost. V tomto kontextu je třeba zmínit, že v roce 2019 se podařilo dokončit akreditace všech studijních programů na fakultě podle novely zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb. V rámci interní procesu získala FTZ akreditaci k uskutečňování 2 bakalářských, 6 magisterských a 3 doktorských studijních programů v těchto oblastech vzdělávání: Biologie, ekologie a životní prostředí; Lesnictví a dřevařství; Potravinářství; Zemědělství. Ještě bych doplnil, že většina programů získala akreditaci na dobu 10-ti let. Nově akreditované programy splňují požadavek inovativnosti, který vychází z dalšího OP VVV projektu s názvem „Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze“. Věřím, tedy že přinesou zkvalitnění výuky pro naše studenty a budou lépe reflektovat potřeby trhu práce ve vztahu k našim absolventům.
 
V oblasti vědy a výzkumu je důležité zmínit, že v roce 2019 se započalo s řešením mezinárodního projekt LEAP4FNSSA „Long-term Europe-Africa Partnership for Food and Nutrition Security, and Sustainable Agriculture“ v rámci programu Horizon 2020. Cílem projektu je řešení otázky bezpečnosti potravin, výživy a udržitelného zemědělství ve vzájemné spolupráci mezi EU a Africkou unií. Na projektu spolupracuje celkem 35 institucí z Evropy a Afriky. Dále je důležité zmínit, že v roce 2019 se na fakultě zvýšil počet výzkumných grantů financovaných agenturou TAČR, nebo Národní agenturou pro zemědělský výzkum. Kromě výše uvedených řešila fakulta i projekt v rámci smluvního výzkum, který byl financován ze soukromých zdrojů. V oblasti ZRS ČR (Zahraniční rozvojová spolupráce ČR) jsme realizovali projekty ve spolupráci s partnerskými univerzitami v Bosně a Hercegovině, Etiopii, Kambodži, Ukrajině a Zambii. Ucelený přehled všech projektů realizovaných v zahraničí a jejich podrobnější popis je součástí této zprávy. V souvislosti s vědecko-výzkumnou činností je třeba zmínit, že si fakulta udržuje stále dobrý poměr v počtu kvalitních vědeckých publikací a to především v recenzovaných vědeckých časopisech s tzv. impakt faktorem. Možná ještě důležitější je fakt, že se zvyšuje procento publikujících pedagogů ve výše zmíněných periodikách. Tento trend se pozitivně odráží v přílivu většího množství finančních prostředků, které se přerozdělují na základě kvalitativních ukazatelů. Do budoucna bude třeba se více zaměřit na zkvalitňování výstupů v tom smyslu, aby se zvýšil počet výstupů v kategoriích první decil, Q1 a Q2 dle databáze Web of Science.
 
Kromě stěžejních aktivit v oblasti pedagogické a vědecko-výzkumné, je třeba zmínit i neutuchající práci v oblasti propagace FTZ a činnost zaměřenou na popularizaci vědy. Fakulta se krom jiného účastnila například akce Týden vědy nebo Noc vědců. Dále bych rád vyzdvihl činnost studentského spolku  Be Fair na ČZU a spolku Derbianus Conservation zaměřeného na záchranu antilopy Derbyho. Na závěr bych jako každý rok rád využil této příležitosti k poděkování všem zaměstnancům a studentům fakulty, kteří se letos aktivně podíleli na jejím dobrém jménu a výsledcích. Věřím, že Fakulta tropického zemědělství má dobrou perspektivu a vynaložené úsilí nás všech bude i v příštích letech zúročeno.
 
V Praze dne 12.2.2020
 

doc. Ing. Jan Banout, Ph.D. 

Děkan fakulty

Výroční zprávu naleznete v přiloženém souboru níže. 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.