Výroční zpráva + slovo děkana FTZ

Vážení kolegové, drazí studenti a přátelé Fakulty tropického zemědělství,

rád bych se s Vámi i letos podělil o nejdůležitější události, které naši fakultu potkaly v roce 2018. A rovnou mohu oznámit radostnou zprávu, a sice že v tomto roce byla zahájena dlouho očekávaná stavba nové budovy fakulty. Stavba je realizována v rámci programu OP VVV (věda výzkum vzdělávání) na MŠMT a projekt nese název „Pavilon tropického zemědělství“. Nová budova bude splňovat nároky kladené na moderní vysokoškolské pracoviště určené pro vzdělávání, vědecko-výzkumnou a tvůrčí činnost studentů. Předpokládaná doba dokončení stavby je v roce 2020. Věřím, že nové zázemí pro naše studenty a pedagogy bude jistě velice přínosné a výrazně přispěje ke zlepšení kvality všech našich studijních programů.

S tímto tématem úzce souvisí i další neméně významná událost, kterou byla akreditace studijních programů na fakultě podle novely zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb. Fakulta tropického zemědělství se aktivně podílela na institucionální akreditaci ČZU v Praze v těchto oblastech vzdělávání: Biologie, ekologie a životní prostředí; Lesnictví a dřevařství; Potravinářství; Zemědělství. Ve všech těchto oblastech, kromě Potravinářství, získala ČZU institucionální akreditaci na všech stupních vzdělávání, tj. bakalářském, magisterském i doktorském. U potravinářství byla získána institucionální akreditace pouze na programy bakalářské a magisterské.

V návaznosti na institucionální akreditaci jsme zahájili proces interní akreditace vlastních studijních programů FTZ. I v tomto byla fakulta úspěšná a nově získala akreditaci na dva bakalářské, pět magisterských a jeden doktorský studijní program. Většina akreditací byla udělena na dobu deseti let. Nově akreditované programy splňují požadavek inovativnosti, který vychází z dalšího OP VVV projektu s názvem „Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze“. Věřím tedy, že přinesou zkvalitnění výuky pro naše studenty a budou lépe reflektovat potřeby trhu práce ve vztahu k našim absolventům.

 V oblasti vědy a výzkumu je velmi důležité, že v roce 2018 se podařilo navýšit počet výzkumných grantů, které fakulta získala. Jedná se především o několik projektů financovaných agenturou TAČR. Zvláštní pozornost pak zaslouží i úspěšnost v programu Horizon 2020. V rámci tohoto programu se bude naše fakulta od roku 2018 podílet na realizaci mezinárodního projektu LEAP4FNSSA „Long-term Europe-Africa Partnership for Food and Nutrition Security, and Sustainable Agriculture“ jehož cílem je založení mezinárodního vědeckého panelu, který bude řešit otázky spojené s bezpečností potravin, výživy a udržitelným zemědělstvím ve vzájemné spolupráci mezi EU a Africkou unií. Na projektu spolupracuje celkem 35 institucí z Evropy a Afriky. I v roce 2018 jsme realizovali projekty v rámci ZRS ČR (Zahraniční rozvojová spolupráce ČR), a to především v Etiopii, Kambodži, Mongolsku a Zambii. Ucelený přehled všech projektů realizovaných v zahraničí a jejich podrobnější popis je součástí této zprávy.

V souvislosti s vědecko-výzkumnou činností je třeba zmínit, že si fakulta udržuje stále dobrý poměr v počtu kvalitních vědeckých publikací, a to především v recenzovaných vědeckých časopisech s tzv. impakt faktorem. A možná ještě důležitější je fakt, že se zvyšuje procento publikujících pedagogů ve výše zmíněných časopisech. Tento trend se pozitivně odráží v přílivu většího množství finančních prostředků, které se přerozdělují na základě kvalitativních ukazatelů.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že i v tomto roce se fakulta výrazně zaměřila na zlepšení propagace své činnosti směrem k široké veřejnosti. Výsledkem je intenzivnější reklama na sociálních sítích za účelem dalšího přilákání kvalitních uchazečů o studium. Dále jsme se snažili udržet vyšší podíl populárně vědeckých článků a tiskových zpráv v mediích.

Jako tradičně by rád využil této příležitosti k poděkování všem zaměstnancům a studentům fakulty, kteří se v letošním roce aktivně podíleli na jejím dobrém jménu a výsledcích. Věřím, že i v budoucnu se situace na fakultě bude ubírat pozitivním směrem a vynaložené úsilí nás všech bude dobře zúročeno. 

V Praze dne 19. 2. 2019

doc. Ing. Jan Banout, Ph.D. 

Děkan fakulty

Výroční zprávu naleznete v přiložených souborech níže. 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.