Pracovní příležitosti

Archiv článků

Aktuality

Zobrazit další aktuality

Mezinárodní konference o inkluzivním vzdělávání v multikulturních třídách

Na půdě na Izmir Katip Çelebi University v Turecku se uskutečnila Mezinárodní konference o inkluzivním vzdělávání v multikulturních třídách. Jejím tématem byly výzvy a příležitosti v multikulturním vzdělávacím prostředí. Za Fakultu tropického zemědělství se zúčastnila Dr. Petra Chaloupková, proděkanka pro mezinárodní vztahy.

Na konferenci se sešli přední akademici a pedagogové, kteří diskutovali o inkluzivní pedagogice, tvorbě kurikula a strategiích pro orientaci v rozmanitých prostředích tříd. Hlavní řečníci, mezi nimiž byli Prof. Dr. Simona Lache, Prof. Dr. Maria Luisa Sierra, Dr. Petra Chaloupková a Prof. Dr. Aydin Balyer, se zabývali tématy, jako je internacionalizace ve vysokoškolském vzdělávání, přístup k rozdílným kulturám a zvyšování institucionální kapacity. V rámci setkání účastníci vzájemně sdíleli osvědčené postupy a přístupy i výsledky výzkumů.  Tématem konference byla mezikulturní komunikace, inovativní výukové metody a podpora inkluzivity.

V rámci programu probíhaly paralelní sekce, které se zabývaly konkrétními aspekty multikulturního vzdělávání. Jednotlivé sekce zahrnovaly diskuse o inkluzivním vedení a integraci učebních osnov, jakož i zkoumání genderové rozmanitosti a kulturní kompetence ve vysokoškolském vzdělávání. Účastníci se zapojili do dialogů o řízení rozmanitých skupin studentů, zavádění univerzálního designu pro učení a řešení předsudků ve vzdělávacím prostředí. Tato akce nejen zdůraznila význam inkluzivního vzdělávání v globalizovaném světě, ale také poskytla platformu pro výměnu nápadů mezi pedagogy a rozvoj praktických řešení pro jejich studující.

Dr. Petra Chaloupková představila výsledky kvalitativního průzkumu, provedeného v dubnu 2023, prostřednictvím strukturovaných rozhovorů s akademickými pracovníky a zahraničními studenty na Fakultě tropického zemědělství na České zemědělské univerzitě v Praze. Ty vyzdvihly význam týmové práce. Následně byli v březnu 2024 osloveni studenti, aby se prostřednictvím online dotazníku vyjádřili své postoje k multikulturní týmové spolupráci.

Praktickým příkladem podpory společné výuky v multikulturním prostředí je projekt zaměřený na spolupráci tří evropských univerzit z Rakouska, České republiky a Švédska, jehož cílem bylo zlepšit softskills studentů, vědeckou komunikaci, kritické myšlení, týmovou práci a schopnost řešit problémy prostřednictvím inovativních výukových metod a případových studií v reálném čase z různých světových regionů.

Záchranný program antilopy Derbyho: Studující FTZ jsou součástí týmu, který chrání biodiverzitu v Senegalu

V rámci studia na Fakultě tropického zemědělství (FTZ) mají studující spoustu možností zapojit se do reálných projektů, které mají zásadní dopad na ochranu životního prostředí a biodiverzity v tropických oblastech. Nedávno se z afrického Senegalu vrátily dvě studentky, doktorandky prvního ročníku na FTZ, které se zapojily do záchranného programu antilopy Derbyho.

Západní poddruh antilopy Derbyho (Tragelaphus derbianus derbianus), je jedním z vlajkov?ých druhů západoafrické savany. Jediná volně žijící populace, nacházející se v národním parku Niokolo Koba v Senegalu, dlouhodobě balancuje na prahu životaschopnosti.  Vlivem ztráty životního prostředí, konkurence s hospodářskými zvířaty a pytláctví nyní čítá již jen něco kolem 200 jedinců.

V roce 2000 vznikl pro antilopu Derbyho, v úzké spolupráci se skupinou odborníků, nadšenců a studentů z České zemědělské univerzity v Praze, záchranný program. Spolek, nyní vystupující pod názvem Antelope Conservation, je v současné době mezinárodně etablovanou ochranářskou organizací, která pomáhá budovat kapacity na ochranu antilop v rozsáhlém regionu západoafrické a středoafrické savany a poskytuje vědecké podklady pro rozhodování v oblasti ochrany přírody a podporu pro projekty přímo v terénu.

Každý rok se členové týmu vydávají do Senegalu, aby v rezervacích Bandia a Fathala pomohli s monitoringem polodivok?é populace antilopy Derbyho. Ta byla založena převozem pouhých 6 jedinců odchycených v Niokolo Koba do rezervace Bandia v roce 2000. Do rezervace Fathala pak byli první Derbíci transportováni z Bandie v roce 2006. Nyní tyto populace dohromady čítají již přes 170 jedinců. Letos se monitoringu zúčastnila také Ing. Ema Cetkovská.

Ema se ve své bakalářské i diplomové práci věnovala genetice antilop a dlouhodobě působí v týmu Antelope Conservation jako klíčový dobrovolník. Pro Emu byl letošní výjezd již druhým v pořadí, a vzhledem k jejím zkušenostem a dobré znalosti francouzštiny byla pro tuto práci jasnou volbou. Během svého pobytu v Senegalu se podílela na monitorování a identifikaci antilop Derbyho v rezervacích Bandia a Fathala. Díky svým znalostem genetiky také aktivně přispívá při analýze genetické diverzity, což je klíčové pro dlouhodobou ochranu tohoto poddruhu. Její práce nejen pomáhá lépe porozumět chování a pot?řebám antilop Derbyho, ale také může pomoci přispět k vytvoření strategií pro zachování druhu. Mimo samotného monitoringu Ema velmi dobře zvládá i spolupráci s managery a zaměstnanci rezervací, která je klíčová pro úspěch tohoto záchranného programu. Ti poskytují cenné informace a asistenci při terénní práci, což umožňuje získání důležitých dat a lepší porozumění situaci v terénu.

 

Mimo rezervací letos po delší době vyjela jedna ze studentek i přímo do Národního Parku Niokolo Koba, který se nachází na jihovýchodě Senegalu a je druhým největším národním parkem v západní Africe.

 

Ing. Kristýna Stehlíková se již ve své diplomové práci zabývala velikostí a složením divoké populace antilopy Derbyho a doktorátem tak navazuje na svůj předchozí výzkum. Tématem její disertační práce je antilopa Derbyho jako modelový druh pro porozumění faktorů limitujících růst populace velkých býlo?žravců v západoafrické savaně. Pro svou práci využívá především data z fotopastí, a právě práce s fotopastmi byl hlavní důvod jejího výjezdu. Kristýna se v Niokolo připojila k týmu rangerů a ochránců parku z Direction des Parcs Nationaux Senegal a Panthera Senegal, se kterými Antelope Conservation dlouhodobě spolupracuje. Celkově strávila více než týden v terénu při každoročním umisťování fotopastí v rámci ekologického monitoringu volně žijící zvěře. Každé ráno vyráželi s týmem místních rangerů na trasu čítající 10–20 kilometrů, aby na vhodných místech připevnili fotopasti, které tam následně zůstanou po dobu cca 3 měsíců. Na začátku období dešťů budou pak fotopasti opět sebrány. Výsledná data z tohoto i dalších let Kristýna následně využije k analýzám ve své disertační práci.

 

Expedice do Senegalu není jen o vědeckém výzkumu. Je to také výborná příležitost pro studenty FTZ zažít práci v terénu, poznat nové kultury a přispět k ochraně ohrožených druhů. Zapojení studentů do takových projektů nejen rozšiřuje jejich obzory, ale také je připravuje na budoucí kariéru v ochraně životního prostředí a udržitelném rozvoji a má reálné dopady. Navzdory mnoha výzvám, jako je pytláctví a úbytek přirozeného prostředí, se díky aktivitám spolku Antelope Conservation daří udržovat stabilní, polodivokou populaci antilop Derbyho, která slouží jako významná genetická rezerva a edukační prvek pro širokou veřejnost. Tato dlouholetá práce je krásným příkladem úspěšné spolupráce mezi vědci, studenty a místními komunitami.

Pracovní nabídka – Manažer/ka projektového centra

Děkan Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici – Manažer/ka projektového centra. Hledáme uchazeče, který bude klíčovou postavou v rozvoji projektového centra na fakultě s mezinárodním zaměřením, v zeleném kampusu v Praze na Suchdole.

Využitím soukromého kapitálu a satelitních dat k ochraně biologické rozmanitosti prostřednictvím projektu BIO-CAPITAL

Nedávno zahájený projekt BIO-CAPITAL financovaný EU (Research and Innovation Action) přispívá k rozvoji finančních nástrojů na ochranu biodiverzity propojením soukromých kapitálových investic a satelitních dat.

Slavnostní promoce absolventů bakalářských a magisterských oborů na Fakultě tropického zemědělství

Ve čtvrtek 27. června 2024 se v Aule České zemědělské univerzity odehrála slavnostní promoce studentů bakalářských a magisterských oborů Fakulty tropického zemědělství (FTZ), která byla završením několikaletého úsilí našich studentů a zároveň připomínkou důležitosti vzdělávání a vědeckého výzkumu v oblasti tropického zemědělství.

 

Letošní státní závěrečnou zkoušku absolvovalo celkem 69 studentů bakalářských programů (Tropické zemědělství a ICARD) z nichž úspěšně dokončilo studium 66.

 

Cena děkana za nejlepší bakalářskou práci byla udělena Bc. Nicole Dřímalové za práci "Antiproliferative effect of common Nepenthes species on adenocarcinoma cells".

 

Celkem 12 bakalářů získalo ocenění za vynikající studijní výsledky.

 

Státní závěrečnou zkoušku magisterských oborů absolvovalo celkem 58 studentů a 44 studujících získalo diplom, zatímco 10 studentů si odložilo obhajobu diplomové práce na září 2024.

 

Cena Ministra zemědělství za nejlepší diplomovou práci byla udělena Ing. Dumitru-Claudiu Săndu?ă za práci "Why people buy food directly from farmers: Case study from Moldova".

 

2 inženýři získali ocenění za vynikající studijní výsledky.

 

Zástupci Fakulty tropického zemědělství tímto srdečně gratulují všem absolventům a přejí jim mnoho úspěchů v jejich budoucí kariéře a zároveň se těší se na další úspěšné roky plné nadějných studentů a inspirativních absolventů.

Pozvánka na workshop o technikách roubování zeleninových plodin

FTZ vás zve na zajímavý workshop o technikách roubování zeleninových plodin, který povede M. Sc. Melisa Huizar Mondragón (Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Mexiko). 

Konference České evaluační společnosti 2024

Na půdě České zemědělské univerzity v prostorách Fakulty tropického zemědělství se uskutečnila dvoudenní Výroční konference České evaluační společnosti. Toto setkání, která se konalo ve dnech 12. a 13. června 2024, nabídlo bohatý program zaměřený na evaluaci v různých oblastech, od vzdělávání po sociální inkluzi. Zástupkyně FTZ představily své zkušenosti s výukou v multikulturních týmech i tématiku genderové rovnosti.

Před hlavním konferenčním dnem proběhly tři prakticky zaměřené workshopy. Vladimír Kváča, který se dlouhodobě zabývá evaluacemi intervencí financovaných z evropských fondů, vedl workshop zaměřený na smysl evaluace. Anna Korienieva a Linda Maršíková se ve svém bloku zaměřily na vizualizaci a prezentaci výsledků evaluace. Konzultantka pro oblast vzdělávání Jana Korábová představila prakticky program pro analýzu kvalitativních dat.

Hlavní konferenční den začal úvodním plenárním blokem, který zahájil Daniel Svoboda z České evaluační společnosti spolu s prorektorem pro mezinárodní vztahy ČZU v Praze Michalem Lošťákem, Hanou Volnou z Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí, Radkem Kobzou z Ministerstva pro místní rozvoj a Michaelou Mrózkovou z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Následovaly tematické bloky, zaměřené na různé aspekty evaluace, jakými jsou výzvy spojené s multikulturními týmy, evaluace vzdělávání a evaluační vzdělávání nebo evaluace pohody a nepohody.

Výuka v multikulturním prostředí a kolaborativní výuka byla tématem tematického bloku, který vedla proděkanka pro mezinárodní vztahy na FTZ Petra Chaloupková. Jeho součástí bylo představení výsledků výzkumu, který proběhl mezi českými a zahraničními studenty ČZU v Praze v dubnu 2024. „Studující pomocí participativní metody sběru dat sdíleli své zkušenosti s týmovou spoluprací v rámci mezinárodního týmu. Především její benefity i výzvy,“ uvedla Petra Chaloupková. „Zároveň uváděli, jak se cítí vnímání v rámci mezinárodního týmu a jak jsou spokojeni s výsledky týmové práce nebo jakou roli hraje leader projektu či pedagog,“ doplnila. Součástí prezentace byly také uvedeny příklady dobré praxe, které podporují týmovou spolupráci v rámci multikulturního prostředí.

Jana Mazancová je členkou pracovní skupiny ČZU pro Plán genderové rovnosti a členkou několika odborných orgánů zaměřených na udržitelný rozvoj a genderovou rovnost na vysokých školách. Je hlavní řešitelkou projektů AGRIGEP programu Horizon Europe, zaměřeného na implementaci Plánu rovnosti žen a mužů ve výzkumu a inovacích na šesti evropských školách. Ve svém bloku představila, jak lze integrovat genderovou dimenzi do evaluací a uvedla také plány genderové rovnosti pro veřejné výzkumné instituce a výzkumné grantové agentury v evropském výzkumném prostoru.

Konference byla příležitostí pro sdílení zkušeností, pro propojení jednotlivých aktérů a pro společné hledání cest, které mohou přispět k posílení evaluací a jejich efektivnějšímu využívání.

Doplňující etapa přijímacího řízení pro magisterský program IDAE

Fakulta tropického zemědělství oznamuje doplňující etapu přijímacího řízení pro magisterský program International Development and Agricultural Economics (IDAE). Online přihlášku je potřeba podat do 15.7.2024.

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.