Společné česko-rakouské výzkumné projekty s dobou řešení 2020–2021

Datum ukončení výzvy
30.04.2019
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021. Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Podporované výzkumné projekty jsou dvouleté, přičemž česká strana prosazuje zásadu, aby se poskytnutí institucionální podpory projektům řešitelských týmů s týmž personálním složením neopakovalo více než třikrát. Šestileté období je v tomto ohledu považováno za dostatečnou dobu pro navázání kontaktů mezi partnerskými institucemi a rozvoj jejich spolupráce za účelem vytvoření společného výzkumného týmu a přípravy projektu určeného k podpoře z jiných zdrojů financování.

Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu členů řešitelského týmu projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

V rámci výzvy budou podporovány:

  • krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní, přičemž se předpokládá poskytnutí příspěvku na maximálně 2 zahraniční cesty o celkové délce trvání maximálně 15 dní ročně.
  • dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce, přičemž se předpokládá poskytnutí příspěvku na maximálně 2 zahraniční cesty o celkové délce trvání maximálně 15 dní ročně.

Návrh společného výzkumného projektu musí být klasifikovatelný jako návrh společného výzkumného projektu základního výzkumu definovaného podle článku 1.3. písm. m) Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku.

Návrh projektu se předkládá prostřednictvím datové schránky poskytovatele v jedné datové zprávě nepřesahující včetně všech příloh 20 MB.

Všechny návrhy projektů, kde je ČZU uchazeč i spoluuchazeč musí být dle směrnice kvestora registrovány v univerzitním systému ERF-DMS. Pro zaslání návrhu projektu datovou schránkou kontaktujte Kláru Jiráňovou emailem na jiranova@rektorat.czu.cz. Více informací k nalezení na intranet.czu.cz v sekci Věda, výzkum a projekty.

Výše dotace: max. 100 000 Kč/rok, tj. max. 200 000 Kč na celou dobu řešení, maximální výše příspěvku pro českého řešitele na jednu zahraniční cestu je 7 000 Kč. Výše příspěvku pro českého řešitele pro jeho pobyt na území ČR je u krátkodobých pobytů 2 000 Kč/den, u dlouhodobých 30 000 Kč/den. Maximální výše příspěvku pro zahraničního partnera v ČR je 1 000 Kč/den. Alokace výzvy je 3 000 000 Kč.
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 % při dodržení limitů daných výzvou
Doba řešení: 2 roky
Předkládání projektových žádostí: od 2. 3. do 30. 4. 2019