TA ČR - 2. veřejná soutěž Prostředí pro život

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
19.02.2020
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
 

Zaměření Programu je dáno aktualizovanou Státní politikou životního prostředí ČR 2012- 2020 (dále také SPŽP), kterou vláda schválila v listopadu 2016. Ke zkvalitnění ochrany životního prostředí v ČR a k naplnění závazků, které na sebe v této oblasti Česká republika vzala v rámci Evropské unie a mezinárodními úmluvami, se aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace zaměří na prioritní tematické oblasti SPŽP, tedy ochranu a udržitelné využívání přírodních zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, zlepšení nakládání s odpady a jejich využívání, ochranu přírody a krajiny a bezpečné a resilientní prostředí, zahrnující předcházení a snižování následků přírodních a antropogenních nebezpečí.

Tato veřejná soutěž je určena výzkumným organizacím, podnikům a organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím, které mají zájem podílet se na projektech dlouhodobé spolupráce ve výzkumu na základě zadaných výzkumných témat v délce 6 – 6,5 roku.

Konsorcium projektu se skládá z minimálního počtu tří uchazečů a budou mít charakter „Center kompetence“ se zaměřením na řešení specifických problematik v životním prostředí. Očekávájí se výzkumné projekty, které budou podporovat dlouhodobá systémová a komplexní environmentální řešení. 

Výše dotace: max. výše se liší na základě výzkumného tématu (alokace 1650 mil. Kč)

Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 90 %

Předkládání projektových žádostí do: 19. 2. 2019 do 16:30 hod.

Doba řešení: 6 – 6,5 roku

Zahájení řešení projektů: 1. 7. 2020 - 1. 1. 2021

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 31. 12. 2026

 

 

English ☰ Menu